Имоти 

Към кого да се обърнем при нужда от независим финансов одит?

Ако сте собственик на бизнес, несъмнено целите ви са свързани с постигането на успехи и развитие за компанията и екипа ви. Понякога тези цели се постигат бързо, друг път е нужно повече време. Основна предпоставка за постигането им обаче е наличието на финансова сигурност, една от предпоставките за която е елиминирането на всякакви евентуални данъчни и счетоводни грешки. Те не само могат сериозно да подкопаят доверието във вашия бизнес, а и да доведат до редица неприятности като например различни видове санкции и дори фалит. Независимият финансов одит може да ви спести всички тези неприятности и да ви направи спокойни за бъдещето на вашата фирма.

 

Какво представлява финансовият одит?

 

Финансовият одит е съвкупност от процедури по независима оценка на финансовите отчети на фирмите, определени по международни стандарти. Той се извършва от специално назначени одитори, които са включени в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

 

Терминът „одит” произлиза от латинското „audio” и означава слушам. В по-широк смисъл под одит се разбира проверка от независими експерти, приключваща с оценка на някакво явление, процес или дейност. 

 

Кои са основните видове одити?

 

Едни от най-често срещаните са вътрешният и външният финансов одит. Външният се занимава с финансовите отчети на фирмата. Обикновено на него подлежат по-големи корпорации или такива с компания-майка в чужбина. Вътрешният, от своя страна, разглежда различни процеси във фирмата и дава препоръки за това как да се подобрят и да станат по-ефективни.

 

Според Закона за независим финансов одит, одитите също така могат да бъдат задължителни и доброволни. Задължителен е одитът на годишните финансови отчети, доколкото това се изисква от българското или от Европейското законодателство.  На задължителен независим финансов одит подлежат малки предприятия с балансова стойност на активите над 2 млн. лв. и нетни приходи от продажби 4 млн. лв., средни и големи предприятия, както и предприятия от обществен интерес и др. Доброволен е всеки друг одит, различен от задължителния.

 

Какви са ползите от независимия финансов одит?

 

Ползите от независимия финансов одит са многобройни. От една страна той повишава доверието в компанията и я прави предпочитан бизнес партньор. В същото време собствениците получават информация за евентуални допуснати грешки, злоупотреби или измами. 

 

Одиторите проверяват всички процеси във фирмата и тяхното отразяване във финансовите отчети. В тази връзка добре е финансовият одит да започне преди да е приключила финансовата година, за да има време да бъдат направени корекции, ако има нужда от такива.

 

Какво точно правят одиторите?

 

Както вече споменахме, работата на одиторите не се свежда само до това да проверят финансовите отчети на дадена фирма. Със своята дейност те защитават обществения интерес като допринасят за създаването на една по-добра стопанска среда. 

 

За да изпълни своите задачи, одиторът ще разговаря с ръководството на фирмата, за да разбере как е организиран бизнеса и работния процес. После ще прегледа как се прилагат корпоративните процедури. И чак тогава ще провери дали цифрите в отчета на счетоводителя отговарят на приложимите стандарти.

 

Защо да се доверите на Брейн Сторм Консулт?

 

Ако се нуждаете от независим финансов одит, счетоводна къща Брейн Сторм Консулт може да ви предложи широк набор от одиторски услуги, сред които преглед на финансови отчети, преглед на системата за вътрешен контрол, оценка на риска и препоръки за управление, одит със специално предназначение, тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците, заверка на прогнозна финансова информация и др. Те се извършват целогодишно и са съобразени с изискванията на националното законодателство и Международните одиторски стандарти. 

 

Допълнително предимство е това, че ръководител на одиторския екип е д-р Камелия Трезийска, която е председател на контролния съвет на „Института на Вътрешните Одитори в България“ и активен участник в икономическия живот в страната.

Related posts

Leave a Comment